https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?zivotopisi_osoba_id=6447&ivan-balta=  https://twitter.com/savjest_com?zivotopisi_osoba_id=6447&ivan-balta=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?zivotopisi_osoba_id=6447&ivan-balta=  http://savjest.com/savjest_rss.php?zivotopisi_osoba_id=6447&ivan-balta=

SAVJEST osobe

Stvorili smo državu i uništili društvo!

Rođen je 15.06.1953. u Zdencima (u Slavoniji).

Godine 1972. završio je gimnaziju, a 1976. diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zadru (smjer: Povijest i Filozofija).

Završio je 1979. i dopunski društveni studij na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a postdiplomski studij pomoćnih povijesnih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zadru Sveučilišta u Splitu,

magistrirao 1985. (Vlastelinska porodica Pejačević s osobitim osvrtom na njenu genealogiju i heraldiku),

te doktorirao 1996. (Virovitička županija 1848.-1849. godine) iz područja hrvatske nacionalne povijesti novog vijeka. Postupno je stjecao nastavna i znanstveno-nastavna zvanja; Promoviran u znanstveno-istraživačko zvanje znanstveni asistent 1993. - broj istraživača: 198.726. Promoviran je u nastavno zvanje viši predavač 1996. godine "Hrvatska povijest" (Filozofski fakultet Zagreb), zatim u sveučilišnog docenta 1998. za predmet "Hrvatska povijest od 1790.-1918." (Pedagoški fakultet Osijek), te sveučilišnog izvanrednog profesora 2004. godine "Hrvatska vojna povijest u novom vijeku" (Sveučilište u Zadru). Na Filozofskom fakultetu u Osijeku, osnivač je i predstojnik studija tj. Odsjeka za povijest od 1996. godine, gdje realizira programe predmeta: Hrvatska povijest 19. stoljeća, Pomoćne povijesne znanosti, Povijest naroda jugoistočne Europe u novom vijeku, te izborne nastave: Hrvatska vojna povijest, te Ikonografija, simbolika i heraldika.
Ivan Balta je od 15. travnja 2002. postao član javnog tijela A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, Budapest (Mađarske akademije znanosti, Budimpešta), od 20. ožujka 2002. član je Horvátországi Magyar Tudományos és Művészeti Társaság - Zágráb (Društva mađarskih znanstvenika i umjetnika u Hrvatskoj - Zagreb), a od 16. prosinca 2006. i redovni član Hrvatskog društva za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini (Societas Croatica pro scientiis et artibus) u Sarajevu. Član je Društva za hrvatsku povjesnicu (i baranjsku povjesnicu), Društva historičara Tuzlanskog kantona, Matice hrvatske Tuzla, a bio je član Muzejskog vijeća Ministarstva kulture Republike Hrvatske i vanjski suradnik (savjetnik / nadzornik) Uprave za nadzor Ministarstva prosvjete Republike Hrvatske.Radio je (6 godina) u stalnom radnom odnosu kao srednjoškolski gimanzijski profesor u Našicama, zatim (13 godina) u Zavodu za školstvo (Ministarstva prosvjete Republike Hrvatske) kao prosvjetni savjetnik i nadzornik za povijest i društvenu skupinu predmeta, a potom od 1995. honorarno te od 1996. i na stalno na Pedagoškom (sada Filozofskom) fakultetu u Osijeku. Predstojnik je Odsjeka za povijest od osnivanja 1996. godine, a koji se (od 2004.) sastoji od Katedre za nacionalnu povijest i Katedre za svjetsku povijest i pomoćne predmete povijesti. Na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Osijeku, zajedno sa ostalim kolegama nastavnicima, izradio je od 2005. i realizirao nove programe i studija povijesti po tzv. Bolonjskom modelu. Bio je 2. XII. 2005., mentor i član komisije na obrani doktorske disertacije Jасмину Милиђу нa Теолошком факултету у Новом Саду, te je od 2005. mentor magistarskog rada Nermini Halilović, (te još dvojici magistranata) na Filozofskom fakultetu u Tuzli (bio predavač na postdiplomskom studiju iz Pomoćnih historijskih nauka i Historija Bosne i Hercegovine).Bio je gost-predavač na Львівськй национальний университет Iвана Франка Львів, Україна, Universität Regensburg, Universität Viadrina Frankfurt/Oder te sudjelovao na međunarodnim znanstvenim simpozijima u inozemstvu: simpozij u Bocholtu (XXIII skup: Hrvatski akademski savez), na Pedagoškom fakultetu u Mariboru, na Univerzitetu Bolyai Oradea, u Bad Gamsu, u Trentu, na Университет Iвана Франка Львів, na Univerzitetu u Tuzli, Бања Луци, Тивту и Цетињу, na mađarskim sveučilištima, na Университету Кирил и Методиј у Скопју... Član je uredništva nekoliko znanstveno-stručnih časopisa: Život i škola – Filozofski fakultet Osijek, Povijesni zbornik – Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Osijek, Glasnik arhiva Slavonije i Baranje – Državni arhiv Osijek, Povećalo – Društvo za baranjsku povjesnicu i Arhiv Belja, Saznanja – Filozofski fakultet Tuzla i Društvo historičara Tuzlanskog kantona. Vanjski je suradnik na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru.


Izbor iz bibliografije:

Knjige (udžbenici)

 • Grad Osijek i Virovitička županija u revolucionalnim zbivanjima 1848. i 1849. godine, Zavod za znanstveni rad HAZU, Osijek, 1997., str. 1.-302.
 • Slavonija i Srijem 1848. i 1849. godine (Hrvatsko – Mađarski odnosi), SN Privlačica, niz monografije 7., Vinkovci, 2000., str. 1.-96. 
 • Vlastelinska porodica Pejačević s posebnim osvrtom na njenu genealogiju i heraldiku, Anali Zavoda za znanstveni rad u Osijeku, JAZU, 4/1985., str. 125.-321.
 • Virovitičko-podravska županija, Školska knjiga, Zagreb, 1997., str. 26.-68.
 • Azem Kožar – Ivan Balta, Pomoćne historijske nauke, univerzitetski udžbenik, doo Harfograf, Tuzla, 2004., str. 1-263.
 • Iz prošlosti Grada na vodi, Monos, (Harfo-graf Tuzla), Gračanica, 2003., str. 1-196.
 • Azem Kožar – Ivan Balta, Pomoćne historijske znanosti i Arhivistika, univerzitetski udžbenik, doo HMKS Štamparija, Tuzla, 2004., str. 1-255.
 • Julijanska akcija u Slavoniji s osvrtom i na ostale hrvatske krajeve te Bosnu i Hercegovinu početkom 20. stoljeća, Društvo mađarskih znanstvenika i umjetnika u Hrvatskoj, Zagreb, 2006., str. 1-327. 

Izvorni znanstveni radovi

 • Virovitička županija 1848.-1849. godine, Zbornik radova Hrvatska 1848. i 1849., Časopis za suvremenu povijest, (posebni otisak), Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2001., str. 253.-273. (međunarodni znanstveni skup)
 • History of the Croatian Part of the Danube Basin through Travelogues and Historiography, Limnological reports, Volume 33., Proceedings, 33. Conference IAD, Osijek, 2000., str. 495.-505. (Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku)
 • Kolonizacija istočne Hrvatske u Drugom svjetskom ratu, Časopis za suvremenu povijest, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2001., str. 386.-409.
 • Slavonski arhivski i novinski zapisi o hrvatskim iseljenicima u SAD-u u razdoblju 1905. do 1910. godine, Društvena istraživanja, br. 67., Institut za društvena istraživanja Ivan Pilar, Zagreb, 2003., str. 765.-789.
 • Осієк в роки Першої світової війни: хроніка хорватського міста, солдатьа в Гальіцій та його мешканців, Проблеми слов'янознавства, национальний университет имені Iвана Франка Україна,vol. 53., Львів, 2003., стр. 230.-241.
 • Zapisi o osječkim vojnim jedinicama u Prvom svjetskom ratu, Anali HAZU Zavoda za znanstveni i umjetnički rad, sv. 17., Osijek, 2001. str. 67.-91.
 • Stranački odnosi i izbori u Virovitičkoj županiji 1905. i 1906. godine, Pravni vjesnik, br. 3-4., Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku, 2002. str. 315.-337.
 • Mađarske škole u hrvatsko-slavonskim županijama u sustavu julijanske akcije krajem XIX. i početkom XX. stoljeća, Život i škola, br. 6., Osijek, 2001., str. 30.-45.
 • Ivan Rabar kao povjesničar i pisac (krajem XIX. i početkom XX.stoljeća), Anali HAZU Zavoda znanstveni i umjetnički rad Osijek, 2000., str. 1.-10.
 • Kolonizacija u Slavoniji od početka XX. stoljeća s posebnim osvrtom na razdoblje 1941.-1945. godine, Radovi HAZU Zavoda za povijesne znanosti u Zadru, br. 43., Zadar, 2001., str. 459.-478.
 • Iseljavanje iz Slavonije u Ameriku od 1905. do 1910. godine, Radovi Zavoda za povijesne znanosti u Zadru HAZU, br. 45., Zagreb-Zadar, 2003., str. 393- 418. ISSN 1330-0474  UDK 949.75(05)
 • Vukovarske traume na civilizacijskim razmeđama, Zbornik radova, 4. međunarodnog znanstvenog simpozija «Pasionska baština», Vukovar, 2004., str. 24-48. ISSN 1334-8264
 • Iseljavanje iz Slavonije krajem 19. i početkom 20. stoljeća, Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, br. 7., Osijek, 2003., str. 113-135. ISSN 0353-5223  UDK 930.25(497-13)(058)
 • Revolucionarna zbivanja u Srijemskoj županiji 1848. i 1849. godine, Zbornik radova, 4. međunarodnog  znanstvenog simpozija «Pasionska baština», Vukovar, 2004., str. 587-599. ISSN 1334-8264
 • Slavonske vojne jedinice na europskim bojištima u Prvome svjetskom ratu, Polemos, br. 15-16., (časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira,), Filozofski fakultet, Zagreb, 2005., str. 205-221. ISSN 1331-5595   UDK 355
 • Slavonski arhivski i novinski zapisi o hrvatskim iseljenicima u SAD-u u razdoblju od druge polovice 19. stoljeća do 1905. godine, Društvena istraživanja, časopis za opća društvena pitanja, 83., god. 15 (2006), br. 3., Institut za društvena istraživanja Ivo Pilar, Zagreb, 2006., str. 557-575. ISSN 1330-0288   UDK 1:3/33 coden dstres
 • Славонско-подравска железница у развоју Славонске Подравине, Токови историjе,  бр. 1-2., Институт за новију  историју Србије, Београд, 2006., стр. 63-82. YU ISSN -0354-6497   UDK 949.71
 • Jasmin Milić – Ivan Balta, Pravni položaj verskih zajednica na današnjem hrvatskom prostoru u Habsburškoj, odnosno Austro-Ugarskoj monarhiji, Religija i tolerancija, br. 6., Filozofski fakultet u Novom Sadu, 2006., str. 121-137.   ISSN 1451-8759    UDC 316  
 • Историски белешки за колонизацијата и иселувато од Хрватска до Макеонија во почеткот на 20. век, Гласник, Институт на национална историја, Универзитет «Са Кирил и Методиј», год. 49., бр. 1-2., Скопје, 2005., стр. 213-229. ISSN 0583-4961  УДК  93/99
 • Neke hrvatske i srpske nacionalne ideologije u nacionalnom identitetu 19. i 20. stoljeća,  Dijalozi, br. 1/2005., Friedrich Naumann Stiftung, Beograd, 2007., str. 1-10.
 • «Osječka rezolucija» i politika novog kursa 1905. godine, Pravni vjesnik, br. 4., Pravni fakultet Osijek, 2006., str. 1-12.
 • Mađarske škole julijanske akcije u Slavoniji, Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, br. 9., (Državni arhiv) Osijek, 2006., str. 1-11. 
 • Културне спознаје о Українцма Галиције у хoрватском тиску почетком  20. столећа, Вісник, Львівськог університетa Iванa Франкa, (Серія філологічна), бр. 1., Львiв, (Україна), 2006., стр. 1-7.
 • Демографските промени во Југоисточна Европа како последица на историското и природното право, Зборник радова, (међународна научна конференција «Транзиција историје и културе», 30-31. X. 2006.), Скопје, 2006., стр. 1-11.

Ostali radovi

 • Izdanja biskupija i nadbiskupija i crkvenih institucija u Mađarskoj tijekom XIX. i XX. stoljeća, Diacovensia –teološki prilozi, god. VI. br. 1(6), Bogoslovni fakultet Đakovo, 1998./2001., str. 277.-285.  (međunarodni znanstveni skup o 125. godišnjici izlaženja Glasnika / Vjesnika Đakovačke i Srijemske biskupije)
 • Odraz secesije u mjestima Virovitičke županije, Anali HAZU Zavoda za znanstveni i umjetnički rad (izvanredni broj), Osijek, 1999., str. 58.-64. (znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem)
 • Kolonizacija u slavonskim velikim župama 1941.-1945. godine, Pravni vjesnik, god. 16., br. 1-2., Pravni fakultet Osijek, 2000., str. 205.-223.
 • Die Geschichte der Deutschen und Ősterreicher im Bezirk Orahovica mit besonderem Rückblick auf die Dörfer Bankovci und Cacinci (im 19. und Amfgang des 20. Jahrhunderts), VDG 8., Jahrbuch 2001.Volksdeutsche gemeinschaft, Osijek, 2000., 223.-231.
 • Pregled uprave i društvenih zbivanja u Slavoniji od 1941. do 1945. godine, Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, br. 6., Osijek, 2001., str. 139.-157.
 • Комлексност наставе истoрије, те егземпларни и роблемски приступ настави историје, Настава историје, –часoпис савеза историчара Југослаије, број 13., година VII., Нови Сад, 2001., стр. 74.-87. 
 • Fermendžinovi prilozi o diplomatskim nastojanjima Aleksandra Komulovića među Slavenima krajem XVI. stoljeća, Život i škola, br. 4 ., Pedagoški fakultet, Osijek, 2000., str. 56.-61.
 • Grad Osijek u Prvom svjetskom ratu kroz povijesne priče i zapise, književna Revija -časopis Matice hrvatske Osijek, br. 3-4., Osijek, 2001., str. 129.-145.
 • Arhivske i novinske osječke zabilješke o stranačkim i društvenim odnosima u gradu na razmeđu 19. i  20. stoljeća, Godišnjak, br. 20., Matica hrvatska Vinkovci, 2003., str. 137-163. UDK 930.253
 • Bosansko-hercegovačke vojne jedinice u Prvom svjetskom ratu iz perspektive bosanskih i hrvatskih historiografskih izvora, Stav, godina II., br. 3., Tuzla, 2003., str. 71-85. ISSN 1512-8598  UDK 008/30
 • Архивски извори о збивањима у дијелу Босне и Славоније у Првом свјетском рату, Зборник радова, «Јединство наука данас», книга 4., том 1., Филозофки факултет Бања Лука, 2003.,стр. 405-423.
 • Migracije i kolonizacija Mađara i Nijemaca u Bosni i Hercegovini te dijelu Hrvatske na razmeđu 19. i 20. vijeka, Zbornik radova, br. 5., Filozofski fakultet Tuzla, 2004., str. 47-57. ISSN 1512-6021
 • Pitanja kolonizacije i migracije Istočne Hrvatske prema jadranskom Primorju i prekomorskim zemljama od kraja 19. do polovice 20. stoljeća, Mošćenički zbornik, 2/2005., Pravni fakultet Rijeka, Mošćenička Draga, Rijeka, 2005., str. 89-99. ISSN 1334-6563  UDK: 34::94 (497.5) (05) 908(05)
 • Iseljavanje iz Slavonije pred Prvi svjetski rat, Život i škola, br.13(1/2005)., Filozofski fakultet Osijek, 2005., str. 34-50. ISSN 0044-4855   UDK 37     
 • Vojni strateški plan sa tla Hrvatske za okupaciju Bosne i Hercegovine 1878. godine, Zbornik radova, br. 6., Filozofski faultet Tuzla, 2005., str. 27-39. ISSN 1512-6021
 • Босанско-херцеговачка херлдичко историска иконографија у XIX. и XX. веку, Радови, бр. 8., Философски факултет у Бањој Луци, 2005., стр. 121-141. 
 • Немци и Маджари у колoнизацији Босне крајем 19. и почетком 20. века, Зборник са научног скупа, Философски факултет Университета у Бањој Луци, књига 5., том 1., 2004., стр. 467-499.
 • Razvoj kućnih zadruga u Posavini u 19. vijeku, Zbornik radova, vol. 31., br. 7., Filozofski fakultet Tuzla, 2006., str. 19-33. ISSN 1251-6021
 • Приједлози  изградње жељезнице у Босни и Херцеговини те дијелу Хрватске до окупације Босне и Херцеговине, Зборник друштвено-хуманистичких наука, Књижевна задруга (бивша Матица српска), год. V., бр. 7. и 8., Бања Лука, 2005., стр. 381-397. ISSN-1451-2351   UDK 338,47 (479.15)
 • Историски извори XIX. века у историографији јужног подунавља, Зборник радова, «Наука и образовање», книга 6., том I., Филозофки факултет у Бањој  Луци, 2005., стр. 291-303. ISBN 99938-34-54-8   COBISS.BH-ID 169240
 • Neka pitanja odnosa historijskog i prirodnog prava na južnopodunavski prostor, Zbornik, vol. 27., br. 2., Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2006., str. 871-889. ISSN 1330-349x  UDK: 34+3
 • Julijanska akcija u osječkom kraju, Osječki zbornik, br.6., Muzej Slavonije u Osijeku, 2006., str. 1-16. 
 • Pravnopovijesni hrvatsko-mađarski odnosi od dualizma propasti Monarhije, s posebnim osvrtom po pitanjima obrazovanja, (znanstveni skup, 11-12. V. 2006.), Zbornik radova, br.2., Pravni fakultet Split, 2006., str. 1-10. .

    Balta Ivan..
osoba.php?osoba_id=9882&katarina-peovic
 
osoba.php?osoba_id=6768&josip-kregar
 
osoba.php?osoba_id=3449&zoran-milanovic
 
24.02.1969  Strbad Tea
24.02.1961  Ljevar Josip
24.02.1960  Vrkljan Milan
24.02.1957  Jelaš Nadica
24.02.1957  Bosanac Rade
24.02.1955  Blažeković Boris
24.02.1954  Glasnović Željko
24.02.1953  Romić Paško
24.02.1946  Škorić Mladen
24.02.1944  Mlinarić Petar
24.02.1944  Račan Ivica