savjest VIJESTI

https://www.facebook.com/pages/Savjest/215697858559?vijest=5134&hbor-iznadprosjecne-mjesecne-place=  https://twitter.com/savjest_com?vijest=5134&hbor-iznadprosjecne-mjesecne-place=  https://www.youtube.com/user/savjestcom?vijest=5134&hbor-iznadprosjecne-mjesecne-place=  http://savjest.com/savjest_rss.php?vijest=5134&hbor-iznadprosjecne-mjesecne-place=

HBOR pribavlja sredstva izdavanjem dužničkih vrijednosnih papira te uzimanjem zajmova i kredita. Za obveze HBOR-a jamči Republika Hrvatska bezuvjetno, neopozivo i na prvi poziv, bez izdavanja posebne jamstvene ispraveHBOR je razvojna i izvozna banka Repub

Autor:

Veronika15
Datum:
Slika autor/izvor:
HBOR
Objavi na:

Share on Google+

 

 

HBOR je razvojna i izvozna banka Republike Hrvatske. Osnovana je 1992., a osnivač je Republika Hrvatska. Ima sjedište u Zagrebu, Strossmayerov trg 9. Ne upisuje se u sudski registar i nije obveznik poreza na dobit.

HBOR pribavlja sredstva izdavanjem dužničkih vrijednosnih papira te uzimanjem zajmova i kredita. Za obveze HBOR-a jamči Republika Hrvatska bezuvjetno, neopozivo i na prvi poziv, bez izdavanja posebne jamstvene isprave.

HBOR ne posluje s ciljem ostvarivanja dobiti, a ostvarena dobit poslovne godine se raspoređuje u rezerve. Cilj HBOR-a je poticanje razvitka hrvatskog gospodarstva.

Djelatnosti HBOR-a su financiranje obnove i razvitka hrvatskog gospodarstva, financiranje infrastrukture, poticanje izvoza, potpora razvitku malog i srednjeg poduzetništva, poticanje zaštite okoliša, te osiguranje izvoza hrvatskih roba i usluga od netržišnih rizika. U cilju obavljanja djelatnosti, HBOR odobrava kredite i plasmane, izdaje bankarska i druga jamstva, zaključuje ugovore o osiguranju i reosiguranju, ulaže u dužničke i vlasničke instrumente, te obavlja druge financijske poslove i usluge.

Položaj, poslovi, vlasništvo, ovlaštenja i ustroj HBOR-a kao posebne financijske institucije, uređeni su odredbama Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (Narodne novine 138/6 i 25/13).

Tijela HBOR-a

Predsjednik HBOR-a <a href=Anton Kovačev" width="300" height="190" />Predsjednik HBOR tijekom 2013 godine bio je Anton Kovačev. Tijela HBOR-a su Uprava i Nadzorni odbor. Uprava se sastoji od predsjednika i dva člana, koje imenuje i razrješava Nadzorni odbor. Mandat predsjednika i članova Uprave traje pet godina.

Uprava zastupa, vodi poslove i raspolaže imovinom HBOR-a. U okviru svoje nadležnosti kontrolira cjelokupno poslovanje; donosi financijske planove, opće uvjete kreditiranja i jamstvenog poslovanja i  druge akte poslovne politike; donosi računovodstvene politike i druge akte kojima se utvrđuje način rada i unutarnja organizacija; donosi programe kreditiranja i pojedine odluke o odobrenju kredita i drugim financijskim poslovima do 37.000.000,00 kn; donosi odluke o održavanju kratkoročne likvidnosti davanjem i uzimanjem kredita i depozita te obavljanjem drugih financijskih poslova; donosi odluke o otpisu kredita i odluke o nagodbama s dužnicima, izvan okvira usvojenih kreditnim programom a do iznosa 37.000.000,00 kn.

Nadzorni odbor ima deset članova, a sastoji se od šest ministara Vlade RH, tri zastupnika Hrvatskog sabora i predsjednika Hrvatske gospodarske komore. Predsjednik Nadzornog odbora je ministar nadležan za financije. Nadzorni odbor utvrđuje načela poslovne politike i strategije, nadzire vođenje poslova, donosi Statut, imenuje i opoziva članove Uprave, utvrđuje godišnje financijske izvještaje, donosi kreditnu politiku i osnovne uvjete kreditiranja pojedinih ciljnih skupina, donosi odluke o kreditnim i financijskim  poslovima koji prelaze 37.000.000,00 kn, donosi odluke o dugoročnim zaduženjima i izdavanju vrijednosnih papira.

U HBOR-u djeluje i  Kreditni odbor, koji donosi odluke o odobrenju izravnih plasmana do 700.000,00 kn te neizravnih plasmana do 3.000.000,00 kn. U skladu s odredbama Zakona o reviziji (Narodne novine 146/05, 139/08 i 144/12), HBOR ima Revizorski odbor kao neovisno tijelo koje se sastoji od tri člana, a osnovni zadaci su mu praćenje postupka financijskog izvješćivanja; praćenje učinkovitosti sustava unutarnje kontrole, unutarnje revizije i sustava upravljanja rizicima; nadgledanje provođenja revizije godišnjih financijskih izvješća i neovisnosti društva koje obavlja reviziju, raspravljanje o planovima i godišnjim izvješćima unutarnje revizije, davanje preporuka Nadzornom odboru i drugo.

Broj zaposlen ih u HBOR -u 2013. godineDakle, prema izvješću  Revizorskog odbora HBOR-a  i izvršenoj Reviziji HBOR-a za 2013 godinu objavljenu na linku http://www.revizija.hr/izvjesca/2014/rr-2014/drugi-korisnici-proracuna/hrvatska-banka-za-obnovu-i-razvitak.pdf  –  (str. 3 Revizije) iz iste proizlazi  podatak  da je HBOR –na brutto plaće svojih  292 zaposlenika koliko ih je prosječno bilo zaposlenih tijekom cijele 2013 godine  potrošila iznos od ukupno 69.079.090,00 kn.

Prikaz iz Tablice 2 Revizije – Ostvareni rashodi;

HBOR Rashodi za 2013 godinuHBOR Rashodi za 2013

Iz objavljenih rezultata Revizije za 2013 godinu proizlazi da je prosječna brutto plaća zaposlenika HBOR-a, i to ako uzmemo prosječan  broj naznačen u izvješću Revizije, tijekom 2013 godine – 292 zaposlenika –  19.714,35  kn po svakom zaposleniku. 

Nagrade zaposlenicima

U  naznačeni brutto iznos nisu ubrojani neoporezvi primici kao što su;  prijevozni troškovi na službenom putovanju koji se priznaju u visini stvarnih izdataka, troškovi noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka, troškovi prijevoza na posao i s posla javnim prijevozom,  naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, dnevnice u zemlji i inozemstvu (preko 8 i preko 12 sati), terenski dodatak u zemlji na ime pokrića troškova prehrane i dr. troškova radnika na terenu u zemlji, kao i u inozemstvu, darovi i prigodne nagrade,

Troškovi bruto plaća i ostalih primanja iznose 59.992.936,00 kn, a doprinosa na plaće 9.086.154,00 kn, što znači da prosječna netto plaća zaposlenika HBOR-a tijekom  2013 godinu iznosi 17.121,27 kn. 

 U odnosu na 2012., troškovi bruto plaća su veći za 3.344.030,00 kn ili 5,9 %.

U okviru ostalih neto primanja, vrijednosno značajniji troškovi se odnose nagodišnje nagrade u iznosu 889.331,00 kn, jubilarne nagrade u iznosu 554.588,00 knte otpremnine u iznosu 225.750,00 kn.

Troškovi administracije u iznosu 11.641.959,00 kn, veći su za 1.217.103,00 kn ili 11,7 % u odnosu na 2012, dok su na intelektualne usluge u HBOR-u potrošili iznos od 5.661.721,00 kn, 

Odnose se na troškove reprezentacije i promidžbe u iznosu 4.054.773,00 kn, troškove naknada zaposlenima te ostale primitke i nagrade u iznosu 3.359.345,00 kn, troškove službenih putovanja u iznosu 2.173.300,00 kn i druge administrativne troškove u iznosu 2.054.541,00 kn.

Troškovi bruto plaća i ostalih primanja

U okviru troškova bruto plaća i ostalih primanja, koji iznose 59.992.936,00 kn,troškovi poticajnog dijela plaća iznose 6.436.727,53 kn. Sredstava za poticajni dio plaće su internim aktima određena u visini 15,0 % isplaćene bruto plaće u prethodnom mjesecu, a poticajni dio plaće zaposlenika može iznositi najviše 30,0 % osnovne plaće.

Prema Kriterijima za utvrđivanje poticajnog dijela plaća, poticajni dio plaće zaposlenik može ostvariti ako je u određenom mjesecu poslove radnog mjesta obavio iznad očekivane razine prema kriterijima koji su raspoređeni u četiri skupine: rad, suradnja i komunikacija, motivacija i pozitivan stav, te rukovođenje.

Internim aktima nije određeno kako će se mjeriti kriteriji za utvrđivanje iznosa poticajnog dijela plaće, odnosno određivati postotak poticajnog dijela u odnosu na osnovnu plaću zaposlenika. Sredstva za poticajni dio plaće zaposlenicima raspoređuju direktori sektora i rukovoditelji samostalnih organizacijskih jedinica pri Upravi, a poticajni dio plaća rukovodećim zaposlenicima određuju predsjednik ili članovi Uprave.

U okviru bruto plaća ostvareni su troškovi godišnjih nagrada za ostvareni pozitivni financijski rezultat HBOR-a za 2012. u iznosu 2.093.323,00 kn, a neto primanja na osnovi nagrada iznose 889.331,00 kn. Nagrade su isplaćene pojedinim zaposlenicima na temelju ugovora o radu, dodataka ugovorima o radu i odluke Uprave. 

Nagrade su isplaćene predsjedniku i članovima uprave te devetorici drugih zaposlenika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima. Zaposlenicima kojima je isplaćena nagrada, osim predsjedniku Uprave, isplaćivan je i poticajni dio plaće.

Otpisi potraživanja po kreditima

Otpisi potraživanja se obavljaju prema Računovodstvenim politikama i Procedurama otpisa potraživanja HBOR-a, kojima su uređeni kriteriji i postupci koje stručne službe poduzimaju vezano uz otpis potraživanja. Kriteriji za otpis potraživanja su grupirani u tri skupine: iscrpljenost svih raspoloživih oblika redovne i prisilne naplate, ostvarivanje nagodbe, prodaja potraživanja ili restrukturiranje plasmana, te teško socijalno ili zdravstveno stanje dužnika.

U 2013. su iz poslovnih knjiga na teret rezerviranja otpisana, odnosno trajno isknjižena potraživanja u iznosu 11.377.665,00 knPrema podacima o otpisanim potraživanjima, u razdoblju od 1992. do 2013., otpisana su potraživanja ukupno u iznosu 336.014.700,00 kn, od čega se na glavnice kredita odnosi 285.196.300,00 kn ili 84,9 %, a na kamate, naknade i druga potraživanja 50.818.400,00 kn ili 15,6 %.

Vrijednosno najznačajniji otpisi u iznosu 311.800.000,00 kn ili 92,8 %, odnose se na otpise potraživanja po završetku stečajnih postupaka nad dužnikom.

izvor; hazud.hr

       
       

Muzej vučedolske kulture, dobio je svoj stalni postav čije je svečano otvorenje najavljeno za utorak 30. lipnja, kao važan projekt
VIJESTI

Bliži se kraj mandata Milanovićeve vlade. Ako bismo im kao olakotnu okolnost uračunali posvemašnju pljačku u eri Kralja Lopova, ako
GLAS SAVJESTI

Čestitke koje i dalje prima autor Novosti nakon što je u ‘Sto godina srbijanskoga terora u Hrvatskoj’ svrstan u ‘petu ...
KOLUMNE

Bio jednom jedan Mali crv. Živio je sa ostalim crvima u kanalizaciji. Od kada je znao za sebe, morao
BLOG
../izreke/izreke_osoba.php?osoba=3221&krunislav-olujicMumificirani Karaputin

Karamarko je došao na čelo stranke putem unutarstranačkih izbora. Riječ je o osobi koja je opasna za demokratske procese u Hrvatskoj. I prije sam ga nazivao mumificiranim hrvatskim Putinom, a pri tome stojim i danas.

Olujić Krunislav, Nedjeljom u dva HTV 1


29.10.1967  Stažnik Štefica
29.10.1966  Španjol Snježana
29.10.1963  Prekratić Milivoj
29.10.1961  Dragović Željko
29.10.1959  Užarević Stjepan
29.10.1952  Ljubić Zlatko
29.10.1948  Đukanović Ljubica
29.10.1943  Majsec Marcel
29.10.1937  Vidmar Dragica